Sæby havnebane

Havnen var vigtig for Sæby, og få år efter jernbanen kom til byen, blev sporforløbet udvidet til at omfatte en havnebane. Derved kunne man nemt og hurtigt fragte friske fisk fra havnen og ud til oplandet - således var havnens fiskere gode kunder hos FFJ, og genererede dermed også en væsentlig del af trafikken på Sæbybanen.

Da havnebanen skulle lægges i 1910 blev den lagt med et buet forløb lige inden selve havneområdet. En del af denne bue blev lagt i vandet, og det derved indæmmede område blev fyldt op, og brugt som tjære- og tørreplads for tov fra ca. 1935 indtil ca. 1955. Efter ca. 1955 blev området brugt til industri/beboelse. Dammen blev etapevis opfyldt nordfra, og tjærepladsen rykkede med syd på i takt med opfyldningen.
Billede fra anlægningen af Sæby havnebane 1910
På billedet ses hvordan noget af kurven på havnebanen blev anlagt et lille stykke ude i havet, hvorved tjærepladsen kunne opstå efter opfyldning af det derved inddæmmede område.
Kort over Sæby havn med den oprindelige kystlinie markeret
På kortet ses Sæby havn med den oprindelige kystlinie markeret med rødt, og havnebanens forløb markeret med sort. Den lille bygning på havnen, som ligger ca. midt i billedet, og som er markeret med blåt, er vejerboden, der har ligget på havnen siden banens ophør. Den blev fjernet omkring 2003, og vægten var faktisk den samme vægt, der i sin tid fandtes på stationsterrænet.
Herunder ses i venstre side den arkitekttegning, som havnen blev udvidet efter i 1910. Den viser bl.a. hvordan jernbanesporene på havnebanen lå i forhold til havnens bygninger. Den store bygning mellem sporenes forgrening er gødningslageret.

Postkortet nedenfor til højre er fra 1962 og dengang fandtes havnesporet stadig, og det ses, at den ekstra plads er udnyttet til en udvidelse af gødningslageret. Billedet viser også, hvordan sporet til havnebanen er lagt i en stor bue syd om byen, med det sidste stykke helt ud til vandet. Da Østre Ringvej blev forlænget helt ned til havnen, fulgte den banens krumning, men som det ses af postkortet, var Ringvejen endnu ikke anlagt ved havnen i 1962.

Tegning af jernbanesporene på havnen 1910
Tegningen viser jernbanesporene på havnen i
1910. Sporet syd om bygningen ender inde på kulpladsen. (Kilde: Lokalhistorisk arkiv, Sæby)
Sæby havn 1962 med sporet til kulpladsen
På dette postkort fra 1962 ses det tydeligt, at havnebanen stadig har et spor til kulpladsen. Desuden ses det, at gødningslageret endnu ikke er udbygget til den størrelse, som det har fem år senere jvf. billedet længere nede på siden.
Havnebanen var en meget vigtig del af Sæby jernbanestation, da det var via den, at alle varer til og fra havnen blev transporteret. Den var med andre ord et betydeligt bindeled mellem Sæby havn og resten af landet. På havnen fandtes et gødningslager, så gødningstransporter fra havnen via Sæbybanen var vigtig for egnens landbrug.
Q-vogne henstillet på Sæby havnebane.
Q-vogne afventer i kurven ved Ringvejen ved indgangen til Sæby havn.
(Kilde: "Danmark set fra luften", forlaget Union, 1967)

Desuden fragtede tog fra Sæby station stykgods og en hel del fisk fra havnen ud via skinnenettet, så havnens fragtskibe og fiskere lagde grunden til meget af FFJ's trafik. Foruden transport af fisk, fragtede man også kul fra kulpladsen, hvor de var blevet losset fra fragtskibe. Kullene blev især brugt på gasværket, jernstøberiet og slagteriet. Sæby jernstøberi og maskinfabrik havde iøvrigt bygninger i havneområdet, og de var således en god kunde for banen.

Havnesporet forgrenede sig ud fra hovedsporet lige syd for pakhuset. Det krydsede Søndre Ringvej lige umiddelbart vest for T-krydset med Søndermarksvej, der ses på kortet herunder i bunden ca. midtfor. På dette sted lå sporet allerede i en bue, og forløbet kan stadig ses i landskabet idag, da vejene langs sporet afslører kurvens og sporets forløb.

Ved ligeledes at se på kortet nedenfor, afsløres linieføringen af Grenens bue og af Søvangsvej, der blev lagt parallelt med havnebanens forløb. Havnebanen lå mellem det nuværende Tolbodvej og Kappelhavevej, fortsatte i en bue over Ringvejen ned langs det nuværende Grenen og Søvangsvej, hvorefter den fortsatte videre i en ret linie over Solsbækvej ned til havneområdet. Ved kysten gik den som nævnt i en stor bue ind mod havnen. Da Østre Ringvej blev forlænget helt til havnen fulgte den banens krumning - banen lå på vejens østlige side, klemt inde mellem vejen og kystlinien.

Cykelstien anlægges på Sæby havnebanes tracée
Havnebanens tracee efter sporoptagelsen, som vidner om sporets forløb ned mod Sæby havn. Anlæggelsen af den nuværende cykelsti er påbegyndt. (Postkort fra ca. 1985)
Kort fra 2003 over stationsområdet
Kortet viser området ved det tidligere stationsareal, som det tager sig ud i 2003. Kortet er noget fortegnet, men man kan godt fornemme havnebanens linieføring markeret med de sorte prikker, ved at iagttage det krumme stykke af Grenen.
Havnebanen eksisterede fra 1910 til 1967, hvor en udvidelse af Sæby fiskeindustri satte et definitivt punktum for kørsel på havnebanen. Senere flyttede Sæby Fiskeindustri til en grund på nyinddæmmet jord langs Ringvejen, og udvidede samtidig bygningsmassen. Fiskeriet fra havnen døede langsomt ud, og de mange snurrevodskuttere, der tidligere lå i havnen, blev gradvis erstattet af lystbåde. Således er der i 1980'erne etableret en stor lystbådehavn der, hvor der i gamle dage lå mange kuttere for anker. For at kunne få plads til de mange lystbåde, som søger til Sæby, er havnen blevet gjort en del bredere, og der er etableret badefaciliteter til de sejlende. De mange spisesteder på havnen er velbesøgt i sommerperioden, og selvfølgelig er vægten lagt på fiskeretter.

Gødningslageret
Gødningslageret, som var en stor rødstensbygning, var som fiskeindustrien og skibsværftet en markant bygning på Sæby havn. Det var Dansk Andels Gødningsforretning (D.A.G.), som ejede bygningen tillige med kullageret ved siden af, sammen med pakhuset i forlængelse af toldboden på stationsarealet. Foruden at fungere som gødningslager, havde havnefogeden i Sæby sit kontor i bygningen i en del år.

Kullageret på Sæby havn med gødningslageret i baggrunden.
Kulpladsen på Sæby havn med gødningslageret i baggrunden. Begge dele var ejet af D.A.G. (Kilde: "Danmark set fra luften", forlaget Union, 1967)
Snurrevodskutteren FN 403 ankret op i Sæby havn med gødningslageret i baggrunden.
Snurrevodskutteren FN 403 ankret op i Sæby havn med gødningslageret i baggrunden. Kutteren var ejet af skipper Ove Jæger Christensen. Foto: Lone Schatter Østergaard
Bygningen stod de sidste år ubenyttet hen, indtil den blev revet ned i sommeren 2003. Man siger, at en entreprenør havde fået til opgave at omdanne og restaurere bygningen, så man kunne få nogle små butikker i stueplanet og lejligheder på førstesalen. Vedkommende mente det var nemmere at rive den gamle bygning ned, og bygge en ny efter samme grundplan som den eksisterende, så uden at spørge nogen blev bygningen revet ned. Nu står der en nyopført bygning på samme sted - med et par butikker i stueplanet og med lejligheder og en fiskerestaurant ovenpå. Men det er jo også nemmere at få tilgivelse end tilladelse...