Sporlægning - skinner

Håndlagte spor på Fremo-modul.

Skinner
Skinnerne på Aalborg Privatbaner var som skinner var flest på den tids privatbaner: spinkle. For at eftergøre det spinkle spor på Sæby station, hvor der blev brugt 27½ kg/m skinner, har jeg indkøbt skinner i code 55 - dvs. de har en højde på 55 tusindedele tomme - eller 1,4mm. Skinnerne er indkøbt i løs vægt og skal fastgøres til underlagsplader og sveller med små spigre.

Spiger ved siden af tændstik
Et spiger fotograferet ved en tændstik.

Spigerne er ætsede og tæt på skala 1:87, så derfor er de temmelig små. Dog leveres de i rammer af 250 stk, så der er hold på dem, indtil de skal bruges. Når en skinne skal fastgøres med spigerne, tager man med en tang fat i spigeret i rammen, vrikker det af og kan derefter presse det ned gennem underlagsplade og videre ned i svellen.

Jeg er ofte blevet spurgt, om de kan holde - det kan de sagtens. Et enkelt spiger eller to holder ikke meget i sig selv, men har man lagt et spor med det antal spiger, der skal til, så er jeg overbevist om, at de holder skinnen bedre på plads end det plast, der holder skinnerne i skak på et købt spor.

Foruden holdbarheden, så har spigrene den fordel, at de ikke rager så meget op over skinnefoden, som de imiterede spigre af plast på et færdigkøbt spor. Det betyder, at spor lagt med disse spigre ikke stiller helt så høje krav til flangehøjden på materiellets hjul som færdigkøbt spor - med andre ord, så er der mindre risiko for, at materiellet "tæller sveller", når det kører henover spor lagt med de små spigre.

Til gengæld er det langt mere tidskrævende at håndbygge spor som jeg gør, fremfor at lægge fabriksfremstillede spor. Med færdigkøbt spor tager det ca. 15 minutter at lægge 90cm, mens jeg bruger en aften på at lægge omtrent 30-35cm i hånden - og hertil kommer tidsforbruget med at fremstille, fastgøre og indfarve sveller.

Fremstilling af underlagsplader

Fremstilling af underlagsplader.
Efter strimler af sort plastcard til underlagsplader er skåret ud, deles de op i stykker og underlagspladerne er klar til montering.

Sporene på Aalborg Privatbaner var lagt med underlagsplader mellem skinne og svelle, for at fordele trykket fra skinnen over et større område, og derved skåne svellen mod noget af belastningen fra passerende tog. I virkeligheden var underlagspladerne lavet af metal, men i model laver jeg dem af sort Plastcard. De laves nemmest ved at skære strimler af plastcard, som derefter skæres op i små stykker med en "Chopper". Strimlerne skæres i en bredde på 2,0mm, som derefter deles i stykker på 2,8mm. Hver underlagsplade bliver derved 2,0mm x 2,8mm og har en tykkelse på 0,25mm - og de skal lægges på tværs under skinnen.

Klargøring af befæstelse ved modulkant
Når man monterer skinner på et modul, vil skinnen altid være mest udsat ved modulets ender. Derfor er det vigtigt, at skinnen fastgøres forsvarligt til modulet, og her er de små spigre ikke nok. Det har gennem mange år i Fremokredse været brugt at skrue en messingskrue ned i modulets gavl, som man derefter lodder skinnen fast til. Skruen skal være mindst 3mm fra modulets endegavl, og at der bruges messingskruer er ikke tilfældigt - messing er nemt at lodde skinner fast på. Jeg bruger 2x26mm skruer med et gevindstykke på 14mm.

Arbejdsgangen til klargøring af befæstigelse til skinner ved modulkanten kan beskrives sådan her:

Messingskruer i modulgavl.
Messingskruer ved modulkanten tilpasses, så skinnerne kan fastgøres forsvarligt. Skruen til højre i billedet er klar til fortinning.
 • Gør skruen smallere ved at fjerne de øverste 3mm gevind på to modstående sider af skruen. Derved kan den bedre skjules under skinnen, når denne er loddet på
 • Afgør hvor hver skrue skal placeres og bor for med et bor, der er halvt så kraftigt som skruen.
 • Skru skruen ned, så midten af det smalle område er udfor svellens overkant og de afslebne flader er parallelle med skinnens længderetning
 • Fjern toppen af skruen ned til øverste del af det afslebne område med en skævbider
 • Afdæk svellerne bag skruen med et ark metal af samme tykkelse som underlagspladerne - 0,25mm for H0
 • Fil toppen af messingskruen ned, så toppen flugter perfekt med toppen af metalarket. Derved sikres der plads til underlagsplader på den/de sveller, der ligger tættest på messingskruen
 • Fortin toppen af messingskruen - brug loddevand

Klargøring af skinnestykke

 • Hvis skinnen skal ligge helt eller delvist i en kurve, formes den, så den tilnærmelsesvis følger kurven. Derved undgås, at skinnen ligger i spænd, og at spigerne belastes.
 • Læg skinnen op, så skinnestød om muligt placeres et sted, hvor svellerne er lagt tættest. Jeg bruger ikke lasker, så det er en fordel at svellerne ligger tæt ved samlingen, hvorved skinnerne er fikseret så tæt på samlingen som muligt
 • Afkort skinnen, så den rager 1-2 cm ud over modulkanten
 • Beslut hvor ledninger til skinnen skal gå gennem modulets topplade, og bor passende huller i modulet de steder. Jeg forsyner skinnerne med en ledning for hver ca. 20cm. Jeg lodder ledningerne på under skinnen, så alle ledninger er helt skjult, når strækningen har fået ballast
 • Med en filtpen markeres på skinnens overside, hvor ledninger skal loddes under skinnen, og hvor den skal loddes til messingskruen ved modulkanten
 • Undersiden af skinnen fortinnes udfor de afsatte markeringer - brug loddevand

Pålodning af ledninger

 • Afkort ledninger - lav dem lange nok til at kunne trække dem til hovedforsyningen under modulet, når denne bliver monteret
 • Brug to forskellige farver ledninger og vær konsekvent med brugen: alle venstre skinner skal have den ene farve ledning, mens alle højreskinner skal have den anden farve
 • Ledningerne afisoleres ca. 4mm i den ene ende og fortinnes
 • Lod ledningerne på under skinnen - spidsen af ledningen sættes mod undersiden af skinnen, og stedet varmes op med loddekolben. Test derefter for kolde lodninger ved at trække ledningen - man må gerne tage lidt ved, og falder ledningen af, er lodningen for dårlig. Lod i så fald ledningen på igen, men varm skinnen lidt længere tid med kolben

Montage af skinner ved modulkant

 • Træk de påloddede ledninger gennem de dertil borede huller i modulet
 • Læg metalarket fra før på svellerne bag messingskruen
 • Læg skinnen ovenpå messingskruen og metalarket, og placer den korrekt i forhold til svelle-enderne. Lade den rage de ca. 1-2cm ud over modulkanten
 • Tryk skinnen ned mod skruen med en tang eller lignende. Varm nu messingskruen og skinnen godt op med loddekolben uden at forskubbe skinnen - når skinnen "dumper" ned på skruen fjernes kolben
 • Check igen, at skinnen stadig er placeret korrekt på svellerne - ellers genopvarm loddestedet og ret til

Spigring af skinner

Skinne ved modulgavl.
Her ses hvordan en skinne er monteret ved lodning til messingskrue, lagt på svellerne med underlagsplader mellem skinne og svelle - og til sidst fastspigret. En sporlære er benyttet til at sikre korrekt afstand mellem skinnerne.
 • Læg underlagsplader mellem sveller og skinne, så der stikker lige meget af underlagspladen ud på hver side af skinnefoden. Den lange led på underlagspladen skal ligge parallelt med svellen
 • Med en tang vrides et spiger af rammen med spigre, og derefter trykkes det gennem underlagspladen lige op ad skinnefoden på ydersiden af skinnen med lige meget af underlagspladen på hver side af spigeret. Check at skinnens placering på svellen stadig er korrekt - ellers korrigér ved forsigtigt at skubbe til skinne og spiger. Derefter sættes TO spigre i svellen på skinnens modsatte side - de sættes med knap en millimeters mellemrum med lige stor afstand til underlagspladens kanter. Check skinnens sideværs placering igen og korrigér evt.
 • I første omgang fastgøres blot for hver tredje svelle og der måles efter for korrekt placering af skinnen før og efter spigring i en svelle. Justering kan ske ved forsigtigt at skubbe på et spiger så skinnen også påvirkes
 • Dernæst sættes spigre i resten af svellerne og der måles igen for korrekt placering
 • Når den ene skinne er fastgjort, benyttes en afstandslære til at placere anden skinne i korrekt afstand parallelt med den første. Fremgangsmåden ved spigring af anden skinne er den samme som ved første skinne
 • Nu afkortes skinnerne, så de ikke stikker ud over endegavlen. De skal helst ende en anelse fra endegavlen, så skinnerne fra to sammenkoblede moduler lige nøjagtig ikke er i berøring med hinanden
 • Til slut files hovedet på skinnerne i en 30 graders vinkel i det lodrette plan - det er hovedernes inderside, der skal files. Dette gøres for at kompensere for små forskelle i afstanden mellem skinnerne på to moduler der samles, så de ikke giver anledning til, at rullende materiel afsporer ved passage af modulovergangen. De små forskelle bør ikke forekomme i modulovergange på en station, men det er svært at undgå, når man skal forbinde til et fremmed modul eller blot et enkeltstående modul, der er lavet på et andet tidspunkt.

Her har jeg begrænset mig til at skrive om almindelige spor - sporskifte-fremstilling er omtalt i en anden artikel.