Sæbybanens lukning

Forud for lukningen af Sæbybanen var der gået nogle år med at diskutere emnet imellem politikerne og i befolkningen. Banen havde alle odds imod sig, fordi materiellet og anlæggene var nedslidte, og det krævede en del kapital at forny det hele - kapital, som man ikke havde. Udsigten til at den økonomiske situation skulle forbedres var dårlig, fordi øget bilisme gjorde, at passagertallet faldt - det var ikke længere moderne at tage med banen, når man kunne køre "automobil".

Allerede i 1954 blev der nedsat en privatbanekommision, som skulle kortlægge banernes tilstand og se på deres fremtidsudsigter. Følgende er taget fra "DANSK JERNBANE-KLUB - M 2/64 - Februar/Marts 1964", som indeholder kommisionens komplette liste over privatbanerne i 1954, men jeg har udeladt alle andre end Aalborg privatbaners strækninger.

Oversigt over den af "Den af Ministeren for offentlige Arbejder under 23. april 1954 nedsatte Privatbanekommision" afgivne betænkning; vedrørende inddeling af danske privatbaner i 3 grupper:

Gruppe 1
Aalborg-Fjerritslev
Alborg-Hvalpsund Jernbane
Gruppe 2
Aalborg-Sæby
Gruppe 3
Aså-Ørsø
Sæby-Frederikshavn
Alborg-Hadsund Jernbane

Gruppering

  1. Der findes en gruppe baner, der forekommer så levedygtige, at der - så vidt deres forhold på indeværende tidspunkt lader sig bedømme - næppe for deres vedkommende vil opstå spørgsmål om nedlæggelse inden for den nærmeste halve snes år.
  2. Til den anden henføres de baner, der efter kommisionens opfattelse; fortsat vil have en eksistensberettigelse, også når den nu værende garantiperiode udløber, men for hvis vedkommende overvejelse om en indstilling af driften i løbet af den kommende halve snes år efter kommisionens opfattelse kan blive aktuel.
  3. Til den tredie gruppe henføres endelig de baner, hvis drift efter kommisionens opfattelse bør indstilles, når de nugældende garantiperioder udløber eller ganske kort derefter.

Sæby-Frederikshavn
DANSK JERNBANE-KLUB - M 5/62 - August 1962: "Optagningen af sporet Sæby-Frederikshavn er snart afsluttet, hvad skinner angår. Disse er solgt for kr. 170.000 incl. de fleste sveller. Det gik stærkt med at rydde stationsarealet Frederikshavn G, d.v.s. de fleste skinner, for sporskifter, sveller og drejeskive har voldt en del kvaler. De 2 damplokomotiver, der henstod i remisen i Fh er kørt til Aalborg, hvor de bliver "gemt". Det er FFJ 31 (med nr. 29s tender) og FFJ 35."

Aalborg-Sæby
På Sæbybanen påbegyndtes sporoptagningen ved Nørresundby Havn, og man arbejdede sig nordpå, da man derved fik frigjort arealer til motorvejen til Limfjordstunnelen. FFJ M 1206 blev (jvf. »Jernbanen«, nr. 468) kørt til Ålborg ad landevejen for den »smukke« sum af 8000 kr. og brugt til at køre sporoptagningstoget. Hvorfor det fragtedes ad landevejen er uvist - måske det skulle repareres, inden det kunne bruges i sporoptagningen? Det strandede ihvertfald til sidst i Sæby, og efter endt sporoptagning blev det væltet omkuld, overhældt med olie og stukket i brand.

Stationerne Sønderholm, Halkjær og Fandrup blev nedrykket fra køreplanskiftet til TS, og skinneoptagningen på strækningen Nørresundby havn - Sæby blev afsluttet i begyndelsen af juli 1968. Derefter manglede der kun sporoptagning i vejoverskæringer.

Der var en del uvished om Sæby stationsbygnings skæbne - placeringen af en ny rutebilstation voldte en del betænkeligheder. Indtil videre indrettedes parkeringsplads på Sæby stationsterræn.